IZVRŠITELJ LUKA ŠTOLFA

Cilj dejavnosti izvršitelja je uspešna in hitra izvršitev sklepa o izvršbi.

IZVRŠILNI POSTOPEK

Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na predlog upnika. Predlog lahko vloži upnik neposredno, saj zastopanje po odvetniku ni obvezno. Ponavadi se vlagajo predlogi za izvršbo preko odvetnika, ki ima potrebno pravno znanje. Za izvršbo je pristojno okrajno sodišče. Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, se pri izvršbi na podlagi verodostojne listine predlogi za izvršbo vložijo pri Okrajnemu sodišču v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino. O predlogih odloči to sodišče.

DELO IZVRŠITELJA

Izvršitelj in postopek izvršbe v Republiki Sloveniji sta enotno urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Izvršba pomeni prisilno, sodno izvršitev izvršilnih naslovov, ki glasijo na izpolnitev terjatve (tj. dajatve, storitve, opustitve ali dopustitve). Izjemoma, v družinskih zadevah, lahko izvršba obsega tudi izvršitev oblikovalnih zahtevkov. Postopek izvršbe se uvede na predlog upnika, zastopanje po odvetniku ni obvezno. Ponavadi se vlagajo predlogi za izvršbo preko odvetnika, ki ima potrebno pravno znanje za spremljavo zadeve.

Izvršba za poplačilo denarne terjatve se lahko vloži na več izvršilnih sredstev hkrati. Sredstva izvršbe so dolžnikovi denarni prejemki (plača), dolžnikova sredstva na njegovem bančnem računu (OPP), nematerializirani vrednostni papirji, nepremičnine ter premičnine. Izvršbo na premičnine opravlja izvršitelj. Izvršba na premičnine lahko teče hkrati z izvršbo na plačo in dolžnikova denarna sredstva, tako upnik pride najhitreje do poplačila svojih terjatev.

Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja zakon. Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, ki jih po zakonu imenuje minister, pristojen za pravosodje. Opravila izvršitelja v zadevah izvršbe in zavarovanja zajemajo:

 • rubež, cenitev, hrambo in vnovčenje dolžnikovih premičnin,
 • odvzem in izročitev premičnih stvari dolžnika,
 • prodaja premoženjskih in materialnih pravic dolžnika,
 • rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo,
 • izpraznitev (odstranitev oseb in stvari) nepremičnine in izročitev nepremičnine v posest upniku,
 • opravo drugih dejanj, ki jih v skladu z zakonom odredi sodišče ali pristojni organ.

Strokovno znanje, usposobljenost in tehnična oprema nam omogočajo hiter in uspešen zaključek izvršilnega postopka, z upoštevanjem vseh moralnih in etičnih načel, varstvom interesov upnika in pravic dolžnika.

Javno pooblastilo

Imenovan za izvršitelja z odločbo Ministrstva za pravosodje št. 705-1311/2016/1 z dne 27.10.2016 izvršitelj opravlja službo na celotnem območju Republike Slovenije. Izvršitelj je vpisan v Evidenco izvršiteljev, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Zaupanje

Skrbimo za varovanje zaupnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih interesov strank v postopku.

Učinkovitost

Zavzemamo se za hitro, učinkovito, mirno in čim bolj ekonomično poplačilo terjatev.

Hramba in upravljanje z zaseženimi predmeti

Izvršitelj je pridobil pooblastilo za hrambo in upravljanje s zaseženimi predmeti na območju Okrožnega sodišča v Kopru in je bil z odločbo Ministrstva za pravosodje št. 705-100/2017/31 z dne 1. 2. 2018 vpisan v Register pooblaščenih izvršiteljev, ki ga vodi ministrstvo.

ePoslovanje

Razvoj računalniških omrežij je omogočil razmah e-poslovanja, s tem pa nekajkrat večjo hitrost poslovanja od običajne, večjo prilagodljivost spremembam na trgu, manjše stroške pri porabi materiala in poštnih storitev. Pisarna izvršitelja od samega začetka vse posle opravlja v elektronski obliki (prejemanje pošte, obveščanje o rubežih, pošiljanje poročil, računov itn.), kar pripomore k lažji in varnejši izmenjavi ter hitrejši obdelavi podatkov.

Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in službo izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko.

WEB VPISNIK

Upnikom, ki izvršitelju v delo zaupajo večje število zadev je na spletni strani www.izvrsitelj.com omogočen pregled zadev v delu. Po dodelitvi up. imena in gesla, se lahko s klikom na EXTRANET prijavite v Sistem Izvršbe ©. Po prijavi dobite vpogled v izvršilne zadeve, ki se nahajajo pri izvršitelju. Posamezno izvršilno zadevo si ogledate tako, da kliknete na povezavo “podrobno”. Na posamezni zadevi dobite vpogled v:

 • osnovne podatke izvršilne zadeve,
 • koledar in datume opravljenih postopkov,
 • seznam zarubljenih predmetov,
 • zneske prejete in nakazane gotovine v izvršilnem postopku,
 • plačane račune za delo in stroške izvršitelja,
 • dokumente izvršitelja v posamezni zadevi.

Na vsaki zadevi imate tudi možnost pregleda in oddaje obvestil (predlaganje nadaljevanja, odloga, ustavitve postopka itd.)

KONTAKTIRAJTE NAS

Luka ŠTOLFA – IZVRŠITELJ

  Ankaranska cesta 7, 6000 Koper
  +386 40 881 885
  

ID za DDV: SI60910879
Matična številka: 2546124000

Uradne ure:
sreda od 13. do 15. ure
petek od 9. do 15. ure

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 5850 244, Delavska Hranilnica d.d
Skrbniški račun: SI56 6100 0001 5850 535, Delavska Hranilnica d.d