Izvršilni postopek

Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na predlog upnika. Predlog lahko vloži upnik neposredno, saj zastopanje po odvetniku ni obvezno. Ponavadi se vlagajo predlogi za izvršbo preko odvetnika, ki ima potrebno pravno znanje. Za izvršbo je pristojno okrajno sodišče. Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, se pri izvršbi na podlagi verodostojne listine predlogi za izvršbo vložijo pri Okrajnemu sodišču v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino. O predlogih odloči to sodišče.

Izvršba za poplačilo denarne terjatve se lahko vloži na več izvršilnih sredstev hkrati. Sredstva izvršbe so dolžnikovi denarni prejemki (plača), dolžnikova sredstva na njegovem bančnem računu (OPP), nematerializirani vrednostni papirji, nepremičnine ter premičnine.

DELO IZVRŠITELJA

Izvršbo na premičnine opravlja izvršitelj. Izvršba na premičnine lahko teče hkrati z izvršbo na plačo in dolžnikova denarna sredstva, tako upnik pride najhitreje do poplačila svojih terjatev.

Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja zakon. Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, ki jih po zakonu imenuje minister, pristojen za pravosodje. Opravila izvršitelja v zadevah izvršbe in zavarovanja zajemajo:

  • rubež, cenitev, hrambo in vnovčenje dolžnikovih premičnin,
  • odvzem in izročitev premičnih stvari dolžnika,
  • prodaja premoženjskih in materialnih pravic dolžnika,
  • rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo,
  • izpraznitev (odstranitev oseb in stvari) nepremičnine in izročitev nepremičnine v posest upniku,
  • opravo drugih dejanj, ki jih v skladu z zakonom odredi sodišče ali pristojni organ.

Zadnja posodobitev

1 maja 2022, 08:40