Izpraznitev nepremičnine

Datum:
9 maja 2022

Izpraznitev nepremičnine

Dolžnik noče iz vaše nepremičnine?

Izvršitelj na podlagi sklepa o izvršbi opravi izpraznitev stanovanja, poslovnega prostora ali druge nepremičnine tako, da jo izroči v posest upniku, potem ko iz nje odstrani osebe in svari.

Izpraznitev je dopustna po preteku osmih dni od dneva vročitve sklep o izvršbi dolžniku. Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega leži nepremičnina.

Stroški, ki jih trpi upnik z izpraznitvijo nepremičnine so določeni v Tarifi, poleg tega pa ga bremenijo tudi stroški delovne sile, prevoza in hrambe izpraznjenih stvari. Skladno s splošnimi določbami zakona, ki ureja izvršbo, lahko upnik od dolžnika zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel z izvršbo.

Odstranitev premičnin

Premičnine, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžniku, odraslemu članu njegovega gospodinjstva ali njegovemu pooblaščencu. Če ni nikogar, ali če jih ti nočejo sprejeti, stvari prevzame v hrambo izvršitelj in o tem obvesti dolžnika ter mu da primeren rok za prevzem izpraznjenih stvari. Dolžnik lahko stvari prevzame, pred prevzmemom mora povrniti stroške hrambe. Po izteku roka za prevzem stvari izvršitelj prične s postopkom prodaje izpraznjenih stvari, iz izkupička pa poravna stroške za njihovo hrambo in prodajo.

Odstranitev oseb

Osebe, ki se nahajajo v nepremičnini, mora izvršitelj skupaj z njihovim imetjem iz nepremičnine odstraniti, če je potrebno tudi s pomočjo policije. Policija skladno s svojimi pooblastili osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati opravljanje nalog izvršitelja odstrani s postopka z uporabo policijskih pooblastil.

Izročitev nepremičnine

Po tem, ko izvršitelj iz nepremičnine odstrani osebe in stvari, nepremičnino izroči upniku.

Zadnja posodobitev

9 maja 2022, 17:27